Sardo, Lucia. 2019. “Ethics and Cataloguing”. JLIS.It 10 (3):1-17. https://doi.org/10.4403/jlis.it-12565.